Faciliteter i kulturcenteret

 

Multisalen

 

'

 

 

Motoriksalen

  

 

 

Køkken

 

 

 

Lounge

Vedtægter for Nr. Vium kulturcenter

§ 1

Institutionens navn er Nr. Vium Kulturcenter beliggende på mat.nr. 2F Egeris gdr. Nr. Vium i Ringkøbing-Skjern kommune. Dets formål er at opføre og drive et center til brug for idrætsaktiviteter, møder, sammenkomster og fester.

§ 2

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af februar måned. Der indkaldes med 14 dages varsel med annoncer i lokale blade. Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomme forsla
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de frem mødte Stemmeberettiges antal. Vedtægtsændringer skal ske på to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 frem mødte fremsætter skriftlig begæring derom, med angivelse af dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den ordinær. Alle beslutninger på generalforsamlingerne træffes med almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Alle bosiddende i Nr. Vium sogn har stemmeret.

§ 3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Alle valgt af generalforsamling For en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer der er 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Revisor er på valg hver år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4

Der skal af kasseren føres regnskab af forenings drift. Regnskabet Underskrives af bestyrelsen og revideres af revisor. Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12.

§ 5

Institutionens drift gennemføres ved lejeindtægt, samt frivillig bidrag. Eventuelt overskud kan af bestyrelsen foreslås hensat Til fremtidig vedligeholdelse og nyanskaffelser.

§ 6

Såfremt den selvejende institution ophæves, kan det kun Ske ved to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, Hvoraf den ene skal være ekstraordinær. Eventuelle midler kan kun bruges til idrætsarbejde og kulturelt Arbejde i Nr. Vium sogn.

Bestyrelsen: Erik Hvas Andersen, Lars Knudsen, Lars Nielsen, Christian Pedersen, Ida Søndergaard

                                    

 

Bestyrelsen i Nr. Vium kulturcenter         

Formand:            
Erik Hvas Andersen    
Tlf: 97 16 61 41    
Mobil: 40 97 61 41
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Skærbækvej 10 Nr. Vium            
6920 Videbæk

Næst formand:
Lars Knudsen        
Mobil: 40269549
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bøgelyvej 18 Egeris            
6920 Videbæk            

Sekretær:     
Christian  Pedersen        
Mobil: 26848156
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Skråvejen 12 Fiskbæk            
6920 Videbæk            

Kasser:        
Ida Søndergaard   
Mobil: 22 25 87 21    
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Troldhedevej 3 Nr. Vium            
6920 Videbæk          

Menigt medlem:
Lars Nielsen
Tlf: 96 94 74 24   
Mobil: 61413600    
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gl. Kirkevej 33 Nr. Vium            
6920 Videbæk      

           
Udlejer:                      
Ida Søndergaard   
Mobil: 22 25 87 21    
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Troldhedevej 3 Nr. Vium            
6920 Videbæk            

Kalender for Beboerhuset

Her kan du se hvornår Beboerhuset er optaget.

 

 

Nr. Vium Kulturcenter har rammerne til alle livets fester

Nr. Vium Kulturcenter har rammerne til alle livets fester.

Lokalerne er velegnet til fester, møder, foredrag mm.
Udendørs legeplads og boldbaner er til fri afbenyttelse, men på eget ansvar!

Praktiske oplysninger:
Adresse: Nr. Vium Kulturcenter, Sønderupvej 21, Nr. Vium, 6920 Videbæk. Se mere på Nr. Vium Info Eller Facebook på Nr. Vium Kulturcenter

Udlejning og nøgleudlevering:

Ida Søndergaard Troldhedevej 3 Nr. Vium
Tlf. 22 25 87 21
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kapacitet:
Multisal 200 m2            150 personer
Motoriksal 120 m2         80 personer
Lounge 60 m2               40 personer

Der er service til 200 personer.
Aflange bord til ca.320 Personer (75 cm x 180 cm)
Runde borde Til ca.135 Personer (Ø 160 cm)
Ny Stole Til 130 Personer

 

Hvis der skal være mere end de angivne personer i salene, skal lejer give brandmyndighed besked.

Udlejnings priser, inkl. rengøring, gældende pr. 1 januar 2019:
Multisal + køkken         3000 kr.           Depositum 2500 kr.
Motoriksal + køkken     2000 kr.           Depositum 1500 kr.
Lounge + køkken         1500 kr.           Depositum 1000 kr.

Multisal hele weekenden 4500 kr. Depositum 3500 kr.
Motoriksal hele weekenden 3000 kr. Depositum 2000 kr.

Der er service og rengøring med i alle udlejnings priser.
Der skal betales depositum ca. 1½ måned før man kommer.

UDLEJNING ER 1 DAG (FRA KL. 08.00-05.00)
Hvis man skal ha depositum tilbage pga. aflysning, skal det ske senest 2 uger før leje målet.
Lånte ting leveres tilbage. Intet må fjernes!

Med Venlig hilsen Bestyrelsen
Nr. Vium Kulturcenter

 

Få hjælp til alle begivenheder af Madstedet Spjald

Læs mere https://www.madstedetspjald.dk/

Joomla templates by a4joomla